logo

phone 725 281 000

Ceník

Hlavní pojmy

Ceník ke stažení

Účastník – Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela se společností EURO OPERATOR a.s. smlouvu o poskytování služeb.

UživatelOsoba oprávněná Účastníkem využívat služby EURO OPERATOR a.s. poskytnuté Účastníkovi na základě uzavřené smlouvy (např. rodinný příslušník Účastníka).

Roaming – služba umožňující využívání služeb společnosti EURO OPERATOR a.s. i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má společnost sjednanou roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora. Užívání služeb v sítích zahraničních operátorů je účtováno v závislosti na cenách těchto operátorů.

SMS – Služba krátkých textových zpráv.

MMS – Služba multimediálních zpráv.

WAP – WAP (Wireless Application Protocol) je služba, se kterou si na displeji mobilního telefonu můžete prohlížet speciální internetové stránky.

Připojení – mobilní data – Se službou Připojení – Mobilní data se jednoduše bezdrátově dostanete na WAP nebo na internet. Úplně vám bude stačit váš mobilní telefon.

Hlasová schránka – Hlasová schránka je vaše osobní telefonní záznamová služba. Nemůžete-li přijmout hovor, služba přesměruje volajícího do Hlasové schránky, kde uslyší váš osobní vzkaz a kde může zanechat zprávu.

Zvláštní sazby – Informační služby poskytované na číslech 11XX, 12XX, 12XXX, 13XXX, 13X XXX, 14XX, 14XXX.

Vyúčtování služeb účastníkovi – zahrnuje cenu za uskutečněná spojení (všechny níže uvedené ceny jsou včetně DPH). Vyúčtování je vystaveno, dle tohoto Ceníku, v cenách bez DPH a na tuto cenu je následně  uplatněna sazba DPH dle zákona (v současnosti 21%).

Tarifikace – je způsob účtování délky hovorů. Pro vnitrostátní sazby je tarifikace první minuta celá a následně po minutách (60+60). Pro mezinárodní hovory a roaming je tarifikace uvedena v Ceníku zahraničního volání.

Maximální délka hovoru – Maximální délka každého hovoru v síti EURO OPERATOR a.s. může být omezena s ohledem na technické prostředky na dobu trvání 60 minut. Po uplynutí této doby pak v případě ukončení hovoru musí Účastník uskutečnit nový samostatně účtovaný hovor.

Zúčtovací období – Zúčtovací období je uvedeno vždy na Vyúčtování za poskytnuté služby a je vždy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Zúčtovací období začíná od 0:00:00 prvního dne tohoto zúčtovacího období a končí poslední uvedený den ve 23:59:59, kdy dochází k převzetí stavu pro nové zúčtovací období. Jakmile je hovor započat v takto vymezeném zúčtovacím období, bude zpoplatněn a zobrazen ve Vyúčtování pro příslušné zúčtovací období, a to i v případě, že byl dokončen již v zúčtovacím období následujícím.

Cena za spojení – Cena za uskutečněné hovory a zprávy dle příslušných sazeb. U sazeb určených časovou jednotkou je cena účtována dle stanovených minimálních časových intervalů. V rámci daného spojení je vždy účtován každý započatý interval.

Vnitrostátní sazba uvedená v rámci Flexi tarifu – Sazba za odchozí hovory z účastnického čísla ze sítě EURO OPERATOR a.s. uskutečněné na jakékoliv číslo s předvolbou ČR (+420) kromě čísel se speciální sazbou.

Sazba za SMS uvedená v rámci Flexi tarifu – Sazba za odchozí SMS do mobilních sítí operátorů v rámci ČR, nevztahuje se na SMS směr Pevná síť, SMS na zahraniční čísla, Premium SMS, ICQ v mobilu a zaslané přes aplikace nebo ICQ v mobilu.

Volné minuty / bezplatné hovory – Bezplatné volání po stanovený počet minut nebo pro daný směr a dobu volání, které se uplatňuje v průběhu daného zúčtovacího období na vnitrostátní sazbu účtovaných hovorů. Neuplatňuje se na operátorské služby, na provoz datových a faxových služeb a na volání na čísla zpoplatněná speciální sazbou. Pokud není stanoveno jinak, volné minuty se počítají i na bezplatné hovory a nepřevádí se do následujícího zúčtovacího období. V případě, že je tarif používán jen část zúčtovacího období (aktivace, změna tarifu nebo jeho složení v průběhu zúčtovacího období nebo odpojení na prázdniny), může být využita pouze poměrná část volných minut.

Minimální účet (MÚ) – Pokud zákazníkův celkový měsíční účet za hovorné a SMS nedosáhne v daném zúčtovacím období výše převyšující MÚ, bude mu tento rozdíl doúčtován. Do výše MÚ se nezapočítává jakýkoliv balíček Internet v Mobilu nebo jiné doplňkové balíčky. Výše minimálního měsíčního účtu pro každou SIM kartu je 79Kč měsíčně.

Přesměrování hovoru Služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory do záznamové schránky nebo na jiné účastnické číslo v ČR (předvolba +420). Volitelně lze nastavit buď přesměrování okamžité (příchozí spojení je přesměrováno ihned, hovor není vůbec spojen na původně volané číslo), anebo podmíněné v různých modifikacích (k přesměrování dochází až poté, co účastník původně volaného čísla hovor nepřijme anebo při nedostupnosti volaného).  Přesměrování na libovolné číslo je hrazeno jako odchozí hovor z vašeho telefonu.

Služby třetích stran – V rámci platebních transakcí vám zprostředkováváme tyto služby jiných poskytovatelů.

Premium SMS – Premium SMS (PRSMS) jsou krátké textové zprávy, které umožňují zadat příkaz k převodu a zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu za zboží nebo služby. Pomocí Premium SMS může zákazník zadat příkaz k provedení platební transakce v rozsahu 1 až 999 Kč dle typu požadované služby.

Dárcovská SMS (DMS) – Prostřednictvím dárcovské SMS můžete jednoduše přispívat neziskovým organizacím pouhým zasláním textové zprávy.

Audiotext – Hlasová služby obsahového charakteru účtovaná zvláštním tarifem, která umožňuje zadat příkaz k převodu peněz a zaplatit prostřednictvím pevné linky nebo mobilního telefonu za zboží nebo služby.

M-platba – Platební metoda, která umožňuje zadat příkaz k převodu peněz a zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu za zboží nebo služby. Platba je zákazníkem realizována potvrzením transakce buď v prostředí mobilního internetu, nebo zadáním jednorázového hesla do internetového formuláře na webu.

Mobito – Služba, která umožňuje platit mobilem pomocí jednoduchého propojení s bankovním účtem nebo s platební kartou. Mobitem můžete bezpečně platit za zboží a služby v obchodech nebo posílat peníze ze svého telefonu na jiný telefon.

Všeobecné informace

1)  Společnost  EURO OPERATOR a. s.  je  oprávněna  při  podání  Žádosti  i  v průběhu  smluvního  vztahu  požadovat složení záruky (finanční jistoty), a to při koupi zboží v rámci Speciální nabídky či v jiné akci za zvýhodněnou cenu.  Tato záruka  je  automaticky  vrácena,  pokud  účastník  řádně  a včas  uhradí  vyúčtování  za  poskytnuté služby ve třech po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích, která následují po zaplacení záruky.

2)  Společnost  EURO OPERATOR a. s. je  oprávněna  požadovat  složení  mimořádné  záruky, dále jen „Kauce“  (dle  čl.  6.4 VOP),  a  to  až  do  výše  pětinásobku  součtu  částky  za  veškeré  služby  poskytnuté  v probíhajícím  zúčtovacím  období  a  případných  dlužných  částek. Záruku až do výše 50.000,- Kč, a to i při podání Žádosti, je oprávněna požadovat v případě důvodného podezření, že bude užívat či užívá služeb v rozporu se Všeobecnými podmínkami způsobem, který může zejména ohrozit provoz sítě či její části anebo kvalitu  služeb  poskytovaných  jiným  zákazníkům (čl.  5.1.4.  VOP).  Mimořádná  záruka  je vrácena po splnění podmínek pro její vrácení stanovených při požadavku na její složení.

3) Je-li důvodné podezření, že účastník nebude plnit své povinnosti dle Smlouvy a Všeobecných podmínek

(zejm.  je-li  veden  v registru  SOLUS  či  jiném  obdobném  registru  anebo  zneužíval  služeb)  je  společnost EURO OPERATOR a. s. oprávněna při podání Žádosti požadovat složení přiměřené  záruky, a to až do  výše 10.000,- Kč.  Záruka  je  vrácena  na  základě  písemné  žádosti  účastníka  nejdříve  po  dvanácti  měsících  od  uzavření Smlouvy,  pokud   účastník  v posledních  devíti  po  sobě  jdoucích  zúčtovacích  obdobích  uhradil  řádně  a včas vyúčtování za poskytnuté služby.

Všechny  záruky  jsou  vráceny  nejpozději  po  skončení  smluvního  vztahu,  nejsou-li  použity  na  úhradu účastníkova dluhu vůči společnosti EURO OPERATOR a.s.

 

Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce

Zneužitím se mimo jiné rozumí

(a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv.

(b) nepovolené užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv jiného finančního či jiného prospěchu účastníka, popř.třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor společnosti EURO OPERATOR a.s. využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládané chování účastníka, za které se považuje objem 1 500 minut volání měsíčně. EURO OPERATOR a. s. má v takovém případě právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník prokáže, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané.