logo

phone 725 281 000

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“), které jsou blíže specifikovány v sekci „Ceník“, které lze ze strany obchodní společnosti EURO OPERATOR a.s., IČ: 01857711, se sídlem Družební 769/2D, Nové Sady, Olomouc 779 00, zapsaná u Městského soudu v Praze vl. 19171, oddíl B na základě objednávky poskytovat. Další údaje o obchodní společnosti EURO OPERATOR a.s. (dále jen Poskytovatel) jsou uvedeny na webových stránkách www.eurooperator.cz v sekci O nás. Ceník nabízených služeb je k dispozici na webových stránkách www.eurooperator.cz v sekci Ceník.

V případě, že Poskytovatel poskytuje výše specifikované služby, činí tak dle aktuální nabídky služeb za ceny zveřejněné způsobem označeným výše. Ve vztahu k příslušné Smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a osobou požadující poskytnutí těchto služeb (dále jen „Zákazník“) se uplatní tyto VOP, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí obsahem těchto VOP, pokud není dohodnuto jinak.

 

2. Smluvní strany

Zákazník je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy s Poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy Poskytovatele se Zákazníkem jako spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku („ObčZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Ve smyslu ust. § 53 odst. 4 ObčZ Poskytovatel poskytuje případným zájemcům o uzavření Smlouvy další informace, které jsou k dispozici na tomto odkazu „Informace pro zákazníky“.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy Poskytovatele a Zákazníka, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a Smlouvou, má přednost obsah Smlouvy. Na Smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který je podnikatelem, se nevztahují příslušná ustanovení ObčZ o spotřebitelských smlouvách.

 

3. Uzavření Smlouvy

Smlouvu lze uzavřít písemně, případně pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se v tomto případě rozumí zejména elektronická pošta a veřejná komunikační síť (internet).

K uzavření Smlouvy tzv. na dálku dochází podáním objednávky prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, jejíž obdržení neprodleně potvrdí Poskytovatel stejným způsobem. Součástí potvrzení o obdržení objednávky bude vyjádření souhlasu Poskytovatele s objednávkou a aktuální znění VOP. Smlouva je uzavřena tím, že Zákazník odsouhlasí potvrzení o obdržení objednávky, které obdržel od Poskytovatele opět prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku. Tímto potvrzením Zákazník vyjadřuje souhlas se zněním VOP, které mu byly zaslány spolu s potvrzením o obdržení objednávky.

Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.

Ve smyslu ust. § 53a odst. 1 ObčZ Poskytovatel poskytuje případným zájemcům o uzavření Smlouvy další informace, které jsou k dispozici na tomto odkazu „Informace pro zákazníky“ a v sekci „Časté otázky“.

 

4. Předmět Smlouvy

4.1. Předmětem Smlouvy je poskytování služeb (viz „Ceník“), elektronických komunikací

4.1.1. základních a volitelných služeb prostřednictvím mobilních, pevných bezdrátových sítí a pevných komunikačních sítí provozovaných operátory (dále jen “Mobilní operátoři”) podle příslušných mezinárodně uznávaných standardů, na území České republiky v pevných komunikačních sítích, oblastech pokrytých příslušným radiovým signálem, oblastech, kde je to technicky možné nebo kde jsou Služby dostupné a na území jiných států prostřednictvím Mobilních operátorů a to v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy a Ceníku základních a volitelných služeb (viz „Ceník“),

4.1.2. jiných služeb a výkonů

4.1.3. dalších produktů a služeb Poskytovatele.

4.2. Služby specifikované v tomto článku jsou dále v textu označeny pouze jako „Služby“.

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zákazník je povinen

5.1.1. Poskytovateli pravdivě a úplně sdělit identifikační údaje týkající se nebo vztahující se k jeho osobě a to v rozsahu nutných k identifikaci Zákazníka. Za tím účelem je Poskytovatel oprávněn po Zákazníkovi požadovat předložení dvou dokladů, z nichž je možno totožnost zákazníka ověřit. Porušení povinnosti sdělit pravdivé a úplné identifikační údaje Zákazníka se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5.1.2. písemně oznámit Poskytovateli změnu těchto identifikačních údajů týkajících se nebo vztahujících se k jeho osobě (zejména jména a příjmení, obchodního jména – obchodní firmy, adresy bydliště, podnikání, sídla, právní formy, telefonního nebo bankovního spojení, identifikačního čísla apod.) a to bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5.1.3. platit úhrady za poskytnuté Služby ve výši, způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou a přílohami, které jsou její součástí

5.1.4. užívat Služeb pouze způsobem, který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, kvalitu Služeb jiným zákazníkům, jakož i způsobem, který je v souladu s obecně závaznými předpisy, Smlouvou, písemnými návody, pokyny a aktuální nabídkou Poskytovatele

5.1.5. užívat Služeb pouze prostřednictvím mobilních telefonů, mobilních zařízení schválených pro provoz v ČR, nebo dodaných schválených zařízení k pevným komunikačním sítím, užívat Služeb prostřednictvím jiných zařízení než shora uvedených je Zákazník oprávněn pouze se souhlasem Poskytovatele

5.1.6. poskytnout Poskytovateli na jeho žádost podklady potvrzující svou důvěryhodnost a schopnost plnit své závazky

5.1.7. zdržet se jednání, kterým by byla Poskytovateli působena újma, jakož i takového jednání, jež by bylo v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele

5.1.8. plnit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy a příloh, které jsou její součástí

5.2. Poskytovatel se zavazuje

5.2.1. informovat Zákazníka o změnách cen Služeb a o podstatných změnách v možnosti užívání Služeb

5.2.2. informovat bez zbytečného odkladu Zákazníka o změně jeho účastnického čísla z naléhavých technických nebo provozních důvodů

5.2.3. poskytnout Zákazníkovi za úhradu podrobný rozpis odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím jeho účastnického čísla

5.2.4. bude-li to technicky možné zablokovat na žádost Zákazníka a na jeho náklady přístup ke Službám, jejichž obsah může ohrozit mravní výchovu mládeže

5.2.5.  Poskytovatel se zavazuje, že osobní data zákazníka bude využívat pouze pro své účely a evidenci dle zákona o ochraně osobních dat č. 101/2000 Sb.

5.3. Poskytovatel je oprávněn                                    

5.3.1. požadovat od Zákazníka složení záloh na poskytované Služby a výkony

5.3.2. ověřit zákonnými způsoby důvěryhodnost Zákazníka a jeho schopnost plnit závazky 5.3.3. změnit účastnické číslo Zákazníka z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu zákazníka

5.3.4. podklady, popř. doklady předložené na základě čl. 2. a ostatní identifikační údaje a doklady Zákazníka zákonnými způsoby ověřit, pořídit kopii a archivovat

5.3.5. vést aktuální evidenci Zákazníka obsahující osobní a zprostředkovací data, která zpracovává, a je oprávněn ji užívat v souladu s právním řádem ČR     

5.3.6. měnit jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené se Zákazníkem, jestliže taková potřeba vyplyne ze změn smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Mobilními operátory. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že platné znění Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno na webových stránkách Poskytovatele a zákazník bude o této změně včas informován emailem nebo SMS. Zákazník dále bere na vědomí, že v okamžiku zveřejnění platného znění Všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách Poskytovatele se tyto stávají součástí Smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky v platném znění zveřejněné podle předchozích ustanovení tohoto článku nahrazují stávající znění Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené se Zákazníkem.

 

6. Ceny a způsob placení

6.1. Poskytovatel se zavazuje Zákazníkovi zřídit jeho vlastní telekomunikační účet (dále jen “Účet”), jehož prostřednictvím budou platby za poskytnuté Služby probíhat. Účet Zákazníka bude zřízen v rámci webové stránky www.eurooperator.cz, s čímž obě smluvní strany souhlasí. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby platby za Služby poskytnuté Poskytovatelem, se uskutečňovaly prostřednictvím bankovního převodu na jeho účet, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu placení ceny služeb, s čímž obě smluvní strany souhlasí.

6.2. Zákazník odpovídá za stav svého Účtu, zejména se zavazuje nepřipustit, aby se Účet dostal do debetu a byl tak přečerpán, resp. Zákazník se zavazuje Účet doplňovat dle čl.3.1. poslední věta těchto VOP prostřednictvím bankovního převodu o takové částky, aby z něj bylo možno provádět platby za poskytnuté Služby. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli stav Účtu kontrolovat za účelem prověření plnění povinností Zákazníka dle předchozího odstavce. Pro případ, že bude Poskytovatelem zjištěno, že Účet Zákazníka je přečerpán (v debetu), nebo je v prodlení s úhradou za poskytované Služby, dohodli se smluvní strany výslovně tak, že je Poskytovatel oprávněn, i bez předchozího upozornění Zákazníka, učinit opatření, aby Zákazníkovi bylo zabráněno zvyšovat své závazky vůči Poskytovateli, zejména pak je Poskytovatel oprávněn znemožnit Zákazníkovi další čerpání Služeb dle této smlouvy resp. 6.4. K zajištění případných nároků Poskytovatele vůči Zákazníkovi vzniklých z důvodů přečerpání Účtu Zákazníka dle shora uvedeného, dohodly se strany této smlouvy, že zákazník poskytne Poskytovateli před uzavřením Smlouvy Kauci na služby (dále jen “Kauci”). Tuto částku je Poskytovatel oprávněn použít na úhradu případného dluhu Zákazníka na platbách za Služby. Poskytovatel se zavazuje tuto Kauci Zákazníkovi po skončení smluvního vztahu uplynutím doby vrátit. S použitím výše uvedené částky dle tohoto odstavce VOP Zákazník výslovně souhlasí, což potvrzuje svým podpisem nebo podáním objednávky u smlouvy tzv. na dálku (viz. bod 3. Uzavření smlouvy). Zákazník se zavazuje, pro případ, že Poskytovatel bude nucen Kauci nebo její část v průběhu trvání Smlouvy pro sjednaný účel použít, Kauci na požádání Poskytovatele doplnit a to až do výše pětinásobku jeho měsíčního účtu za poskytování telekomunikačních služeb. Do doby než bude Kauce Zákazníkem doplněna, není Poskytovatel povinen poskytovat Zákazníkovi Služby v souladu se Smlouvou.

6.5. Pro případ porušení povinnosti vyplývající pro Zákazníka z těchto VOP, tj. pro případ, že bude Poskytovatelem zjištěno, že Účet Zákazníka je v debetu, nebo je v prodlení s úhradou za poskytnuté Služby, zavazuje se Zákazník zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu, za kterou se považuje částka odpovídající zaplacené Kauci Zákazníkem dle předchozího odstavce po uhrazení závazků Zákazníka vůči Poskytovateli. Tuto zbylou částku je oprávněn si Poskytovatel jako smluvní pokutu ponechat. Ujednání o smluvní pokutě nezaniká ani odstoupením od smlouvy dle následujícího odstavce. Účinným odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele se Zákazník nezprošťuje povinnosti smluvní pokutu Poskytovateli zaplatit.

6. 6. Pro případ, že bude Poskytovatelem zjištěno, že Účet Zákazníka je v debetu, nebo je v prodlení s úhradou za poskytované Služby, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 6.7. Ceny za poskytnuté Služby bude Poskytovatel účtovat Zákazníkovi dle Ceníku služeb.

6.8. Zákazník je oprávněn v rámci Služeb užívat sítě Mobilních operátorů (dále je “Roaming”), a to dle provozních podmínek Poskytovatele.                           

6.9. Za Roaming v sítích Mobilních operátorů se Zákazník zavazuje platit Poskytovateli částky vyúčtované dle článku 3.1.   

6.10. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, zejména je-li Zákazník v debetu, nebo v prodlení se zaplacením dlužných částek nebo porušil-li Zákazník podmínky této smlouvy, omezit nebo neumožnit Zákazníkovi Roaming v sítích Mobilních operátorů.

6.11. Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s funkcí Účtu a se způsobem placení poskytnutých Služeb.                                                                                            

6.12. V případě, že Poskytovatel poskytl Zákazníkovi v rámci sjednané Smlouvy rovněž telefon, modem, SIM kartu (dále jen „Movité věci“), dohodli se účastníci výslovně tak, že vlastnictví k takto dodaným Movitým věcem přechází na Zákazníka až úplným uhrazením jejich kupní ceny (tzv. výhrada vlastnictví). Do té doby je výlučným vlastníkem těchto věcí Poskytovatel, který je oprávněn se kdykoli domáhat po Zákazníkovi jejich vydání, což bere Zákazník na vědomí. Uzavřením Smlouvy Zákazník dále potvrzuje, že byl Poskytovatelem poučen o tom, že do doby úplného uhrazení ceny těchto Movitých věcí není Zákazník oprávněn s těmito Movitými věcmi jakkoli nakládat, zejména je zcizovat, zatěžovat právy třetích osob apod., a to pod sankcí neplatnosti takových právních úkonů event. naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů.

6.13. V případě že Zákazník přečerpal svůj Účet do debetu, nebo je v prodlení s úhradou za poskytované Služby, bude účtován úrok ve výši 0,1% z dlužné částky za každý takový den prodlení.

 

7. Omezení, případně vyřazení sítě z provozu                                       

7.1. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s tím, že odpovědnost za technický a provozní stav sítí nese Mobilní operátor (případně jiný provozovatel sítí), a bere tak na vědomí možnost omezení poskytování Služeb (zejména z důvodů omezení nebo vyřazení sítě Mobilního operátora z provozu) ze závažných technických nebo provozních důvodů nastalých na straně Mobilního operátora. Poskytovatel proto neodpovídá za případné závady a nedostatky vzniklé provozem v těchto sítích, stejně tak Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná omezení možnosti nebo úplné nemožnosti poskytování Služeb a Zákazníkovi nevzniká vůči Poskytovateli žádný nárok na náhradu případně vzniklé újmy.

 

8. Speciální nabídka Poskytovatele

8.1. V případě, že Zákazník splní stanovené podmínky a využije Speciální nabídky Poskytovatele (dále jen “Speciální nabídka”), vztahují se na Zákazníka podmínky Speciální nabídky a podmínky uvedené v tomto článku, není-li písemně dohodnuto jinak.

8.2. Využitím Speciální nabídky může Zákazník získat Movité věci nebo Služby za zvýhodněnou cenu, popř. jiné výhody uvedené  ve Speciální nabídce. Jednotlivé Speciální nabídky stejného druhu ani různých druhů nelze vzájemně kombinovat, nestanoví-li Poskytovatel jinak.

8.3. V případě, že Zákazník využije Speciální nabídku a zároveň se v jejím rámci zaváže k minimálnímu plnění je povinen po dobu stanovenou ve Speciální nabídce hradit měsíčně za Služby Poskytovatele nejméně částku odpovídající výši sjednaného minimálního plnění. Částky vyúčtované za služby třetích stran se do minimálního plnění nezapočítávají. Pokud Zákazník v některém účtovacím období odebere Služby Poskytovatele v nižší hodnotě, než je částka minimálního plnění je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi doplatek ve výší rozdílu mezi částkou vyúčtovanou za skutečně poskytnuté Služby a výší  sjednaného minimálním plněním. Podmínky tohoto odstavce se uplatní na všechny Zákazníky bez ohledu na to, kdy využili své Speciální nabídky.

8.4. Pokud je v Ceníku služeb, v jiném ceníku Poskytovatele, Speciální nabídce nebo ve smlouvě stanovena doba závazku (dále  jen „Doba závazku ze Speciální nabídky”), může Zákazník v jejím průběhu vypovědět smlouvu, dle článku 9.2.. Výpověď podaná v rozporu s předchozí větou je neplatná. Doba závazku ze Speciální nabídky začíná plynout od účinnosti Smlouvy, respektive od účinnosti změny Smlouvy (dále jen „Žádost o změnu“). Poskytovatel není povinen před uplynutím doby závazku ze Speciální nabídky schválit Žádost o změnu Smlouvy, na základě níž má být ukončena Speciální nabídka (dále jen „Žádost o ukončení Speciální nabídky”), ledaže Zákazník nejpozději do okamžiku podání Žádosti o ukončení Speciální nabídky zaplatí Poskytovateli záruku ve výši předpokládané smluvní pokuty uvedené ve Speciální nabídce, Ceníku služeb, v jiném ceníku Poskytovatele nebo ve Smlouvě a zároveň Zákazník nebude v prodlení se zaplacením jakéhokoliv splatného vyúčtování ceny za poskytnuté Služby. Od okamžiku schválení Žádosti o ukončení Speciální nabídky Poskytovatelem má Zákazník právo vypovědět Smlouvu postupem dle článku 9.3. a to, až do využití další Speciální nabídky.

8.5. Bude-li před uplynutím doby závazku přerušeno poskytování Služeb z důvodů vzniklých na straně Zákazníka nebo bude-li ze stejných důvodů Smlouva vypovězena Poskytovatelem a nebo bude-li z důvodů vzniklých na straně Zákazníka Speciální  nabídka ukončena jiným  způsobem, je Poskytovatel oprávněn požádat a Zákazník povinen na výzvu Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu uvedenou ve Speciální nabídce, Ceníku služeb, v jiném ceníku Poskytovatele nebo ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti příslušného vyúčtování vystaveného Poskytovatelem. Tím není dotčeno právo Poskytovatele požadovat zaplacení smluvní pokuty, nebo doúčtovat slevu, která mu byla poskytnuta v rámci Speciální nabídky. Za důvod vzniklý na straně Zákazníka se považuje přerušení poskytování Služeb na žádost Zákazníka, respektive i přerušení poskytování Služeb ze strany Poskytovatele kvůli nezaplacení Účtu Zákazníkem, podání Žádosti o ukončení Speciální nabídky případně porušení jiných povinností Zákazníka dle Všeobecných podmínek nebo podmínek Speciální nabídky.

8.6. Zákazník bere na vědomí, že pokud neuhradí vyúčtování v době jeho splatnosti nebo nesplní podmínky Smlouvy, může mu poskytovatel přerušit poskytování služeb nebo znemožnit používání zboží získaného za podmínek Speciální nabídky.

 

9. Trvání smlouvy a její skončení                           

9.1. Smlouva se uzavírá se na dobu neurčitou, pokud není dohodnuto jinak. Dohoda o jiném trvání Smlouvy může být sjednána v dodatku nebo Žádosti o změnu.

9.2. V případě podání Žádosti o změnu nebo využití Speciální nabídky se stává Smlouva Smlouvou na dobu určitou. Doba trvání této Smlouvy je poté vždy uvedena v Žádosti o změnu v měsících nebo je její délka specifikována dle Speciální nabídky, kterou Zákazník využil. V případě porušení takto sjednané doby bude Zákazníkovi naúčtována smluvní pokuta dle čl. 8.5. nebo bude doúčtována sleva, která byla poskytnuta v rámci Speciální nabídky.                               

9.3. Zákazník může písemně vypovědět Smlouvu         

9.3.1. Pokud Poskytovatel podstatně změní Všeobecné podmínky a taková změna představuje zhoršení právního postavení účastníka Smlouvy uzavřené Poskytovatelem, a to do účinnosti změny Všeobecných podmínek; výpověď nabývá účinnosti dnem doručení Poskytovateli, nebo                                                               

9.3.2. Bez uvedení důvodu ve lhůtě 1 měsíce, která začne běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi Poskytovateli, nebo

9.3.3. Pokud podá u jiného Poskytovatele žádost o přenesení telefonního čísla, prostřednictvím, kterého mu jsou poskytovány Služby. Výpověď, která musí v takovém případě obsahovat identifikaci objednávky na přenesení daného druhu a musí zahrnovat všechny příslušná telefonní čísla obsažená v této objednávce, nabude účinnosti dnem přenesení tohoto telefonního čísla na základě uvedené objednávky.

9.3.4. Výpovědí Smlouvy není dotčena povinnost Zákazníka uhradit Poskytovateli veškeré dlužné částky. Pro náležitosti výpovědi Smlouvy se přiměřeně použije ustanovení předchozího odstavce tohoto článku.           

9.3.5. Poskytovatel může vypovědět písemně Smlouvu s výpovědní lhůtou 10 kalendářních dnů v případě, že Zákazník soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil vyúčtovanou částku. Uhradí-li Zákazník veškeré dlužné částky před uplynutím výpovědní lhůty, výpověď Smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti a poskytování Služeb bude automaticky obnoveno.

9.4. Výpověď – zrušení smlouvy 

9.4.1. Účastník vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u něj zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, na základě porušení povinnosti ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období zákonem prohlášeného moratoria, nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku. V těchto případech je Poskytovatel současně s odesláním oznámení o zrušení Služby oprávněn omezit, případně též přerušit poskytování Služeb, a to i bez předchozího upozornění.                                          

9.5. Překážky plnění                                             

9.5.1. Další poskytování dané Služby nelze od Poskytovatele z technických, provozních nebo ekonomických důvodů spravedlivě požadovat.

10. Reklamace                                                                                       

10.1. Zákazník je oprávněn podat reklamaci v případě vadného poskytnutí Poskytovatele:

10.1.1. Služeb,                                                                        

10.1.2. vyúčtování.

10.2. Reklamaci dle bodu 10.1.1. je Zákazník povinen podat písemně do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne. Reklamaci dle bodu 10.1.2. je Zákazník povinen podat písemně do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou Službu, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek a nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit účet do dne splatnosti.

10.3. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitostem a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

10.4. V případě, že bude reklamace poskytnutých Služeb shledána oprávněnou, budou Zákazníkovi, podle charakteru vadně poskytnuté Služby, vráceny finanční prostředky nejpozději do 10 dnů od vyřízení reklamace dohodnutým způsobem.

10.5. V případě, že reklamace poskytnutých Služeb nebude shledána oprávněnou, je Poskytovatel oprávněn po Zákazníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízení reklamace, a to až do výše 100% těchto nákladů.

10.6. V případě, že Zákazník nebude souhlasit s vyřešením reklamace, může podat námitku u příslušného orgánu v souladu s platnými právními předpisy a to k Českému telekomunikačnímu ú úřadu.                                                           

 10.7. Veškeré stížnosti a připomínky Zákazníka k poskytovaným Službám se Poskytovatel zavazuje posuzovat a řešit podle reklamačního řádu Poskytovatele a platných obecně závazných právních předpisů.

 

11. Přenesení telefonního čísla                                                                    

11.1. Přenesení telefonního čísla je iniciováno Zákazníkem tím, že doručí žádost o změnu poskytovatele služby přejímajícímu poskytovateli služby. Přejímajícím poskytovatelem se rozumí podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, u kterého bude poskytování této služby na přenášeném telefonním čísle zahájeno.

11.2. Přejímající poskytovatel služby informuje Zákazníka o podmínkách přenesení telefonního čísla, zejména o:                                   

11.2.1. nutnosti provedení právního úkonu směřujícího k ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele služby,                                                  

11.2.2. cenových a časových podmínkách přenesení telefonního čísla, včetně data a času přenesení telefonního čísla,                                                                          

11.2.3. důvodech případného odmítnutí přenesení telefonního čísla,                               

11.2.4. časových limitech přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně dostupnosti čísel tísňových volání.                                                      

11.3. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost Zákazníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se Zákazník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.

11.4. Další podmínky týkající se přenesení telefonního čísla podle tohoto článku jsou upraveny v opatření Českého telekomunikačního úřadu č.j. OOP/10/10.2012-12, na které tyto VOP odkazují.

12. Závěrečná ustanovení                                                       

12.1. Účastníci Smlouvy se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení Smlouvy (dále jen „Spory“) budou řešit smírnou cestou – dohodou.

12.2. Není-li řešení sporu smírnou cestou dle ustanovení odst. 9.1 možné, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na místně příslušný soud.

12.3. Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského nebo obchodního zákoníku, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy. Smlouva podléhá hmotnému právu České republiky s vyloučením kolizních norem.                               

12.4. V případě písemné formy se Smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze stran Smlouvy. Všechna vyhotovení budou oběma stranami řádně podepsána a všechna mají stejnou platnost a závaznost. Účastníci se dohodli, že Smlouva může být měněna pouze písemně odsouhlasenými dodatky, Žádostmi o změnu nebo pomocí prostředků komunikace na dálku.

12.5. Účastníci prohlašují, že si VOP přečetli, jejím obsahu porozuměli a v případě písemné formy uzavření Smlouvy toto potvrzují svými podpisy na Smlouvě.

12.6. V případě, že by kterékoliv ujednání Smlouvy bylo nebo se stalo neplatné, zavazují se účastníci toto ujednání nahradit novým platným ujednáním co nejvíce odpovídajícím původnímu ujednání.