logo

phone 725 281 000

Etický kodex

Etický kodex společnosti EURO OPERATOR a.s.

jejich zaměstnanců a třetích subjektů spolupracujících se společností na základě mandátní smlouvy, smlouvy o spolupráci nebo obdobné smlouvy

I. Úvod

Posláním Etického kodexu společnosti EURO OPERATOR a.s. (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování – základní principy, které bude společnost EURO OPERATOR a.s. (dále jen „EO“) dodržovat při poskytování služeb svým klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s EO v rámci své podnikatelské činnosti.

Cílem kodexu je

 • zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů
 • napomáhat klientům porozumět povaze a obsahu poskytovaných služeb
 • napomáhat prosazování korektních vztahů mezi EO a klienty a zlepšovat úroveň služeb
 • podpořit rozvoj služeb na trhu

Kodex, k jehož dodržování se EO dobrovolně zavazuje, je tvořen Úvodem, základními principy chování EO, uplatňováním kodexu, stížnostmi a podněty.

II. Principy chování

 • Dodržování etických a právních norem
  Společnost EO při výkonu své činnosti na trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v Kodexu. Veškeré propagační materiály (letáky, brožury, internetové stránky atd.) nechává společnost EO prozkoumat, zda jsou zcela v souladu se zásadou čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy.
 • Dodržování principu rovného a nestranného jednání
  Společnost EO přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění.
 • Výkon činnosti s odbornou péčí
  EO poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů. Zaměstnanci společnosti EO při komunikaci se zákazníky poskytují informace přesně a bez zbytečných průtahů.
 • Průhlednost a srozumitelnost informací
  EO poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.
 • Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy
  Společnost EO poskytuje svým klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností EO včetně nabízené služby.
 • Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost
  Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti společnost EO uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.
 • Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku
  EO dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. EO soutěží s konkurenty nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod.
 • Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací
  EO zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
 • Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení
  EO seznamuje svého klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve společnosti EO pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.

 

III. Uplatňování kodexu

EO zveřejňuje Kodex na svých internetových stránkách a vhodným způsobem informuje své klienty o tom, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi. Každý spotřebitel, který využil služby společnosti EO, má plné právo uplatňovat svou případnou stížnost v prvé řadě písemně na adrese: EURO OPERATOR a.s, Družební 769/2D, Olomouc 77900 nebo na e-mailové adrese: info@eurooperator.cz.

EO se zavazuje každou případnou stížnost řádně prověřit a dojít společně s klientem ke smírnému řešení. EO se zavazuje vyřešit stížnost a písemné vyjádření ke stížnosti s návrhem řešení předložit klientovi.

IV. Dodržování etického kodexu

Dodržování tohoto Kodexu bude sledováno oddělením vnitřní kontroly společnosti EURO OPERATOR a.s., které se bude zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování Kodexu.

EO bude průběžně monitorovat uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti jej aktualizovat. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací. Při porušení Kodexu přijímá EO vůči svým zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy (např. morální, finanční povahy). Následky porušení Kodexu ze strany externích spolupracovníků jsou řešeny v souladu s příslušnou smlouvou uzavřenou mezi společností EO a externím spolupracovníkem a vyplývají rovněž z právních předpisů o náhradě škody apod.

Tento Kodex nabývá platnosti dnem jeho přijetí statutárním orgánem společnosti – představenstvem. Pro zaměstnance společnosti nabývá tento kodex účinnosti dnem uvedeným v příslušném vnitřním předpisu společnosti. Pro externí spolupracovníky společnosti nabývá účinnosti v souladu s aktualizací všeobecných obchodních podmínek podle příslušných smluvních ujednání nebo podepsání dodatku příslušné smlouvy.

 

 

V Olomouci dne 1.9.2013