logo

phone 725 281 000

Ochrana osobních údajů

EURO OPERATOR a.s. (Poskytovatel) je registrován do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů ke dni 30.08.2013. Registr je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 pod číslem oznámení 00048648.

  • Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se Smlouvou a poskytováním telekomunikačních služeb (dále jen Služeb) na jejím základě seznámí, ledaže se jedná o skutečnosti obecně známé. Smluvní strany zajistí dodržování tohoto závazku mlčenlivosti též jejich zaměstnanci a osobami, které k plnění svých smluvních závazků užijí.
  • Poskytovatel a Zákazník se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, používat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, VOP a dohodou smluvních stran. Tento závazek trvá i po ukončení smluvního vztahu.
  • Veškeré informace týkající se druhé smluvní strany, získané v souvislosti s plněním této Smlouvy, jsou považovány smluvními stranami za předmět telekomunikačního tajemství a nebudou poskytnuty třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po ukončení platnosti této Smlouvy po dobu 3 let.
  • Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje Zákazníka pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb) a pro statistické účely.
  • Poskytovatel shromažďuje a uchovává Zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečené databázi a v písemné podobě v zabezpečeném archivu. Poskytovatel chrání osobní údaje, aby tyto zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku kterých by tyto osoby neoprávněně získaly přístup k osobním údajům Zákazníků a tyto údaje případně dále zneužily.
  • Zákazník dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Smlouvy Poskytovatele jako správci, za účelem identifikace Zákazníka při užívání Služby. Zákazník dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména pro reklamní účely a zasílání reklamních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 10 let, pokud neodvolá Zákazník svůj souhlas dříve. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
  • Souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli souhlas písemně odvolat. V takovém případě se na Zákazníka nebudou vztahovat ustanovení Smlouvy, která jsou podmíněná poskytnutím souhlasu.
  • Informace o provozních údajích – Poskytovatel tímto informuje Zákazníka o provozních údajích, které jsou zpracovávány, a o době, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány. Shromažďování a nakládání s provozními údaji se řídí podmínkami operátora mobilní sítě a platnými právními předpisy s tím, že pokud bude mít Poskytovatel k dispozici údaje o Zákazníkovi a jeho chování v souvislosti s užíváním Služeb, zavazuje se tyto údaje nezneužít a chránit je před vyzrazením. Údaje budou zpřístupněny pouze na základě zákona či jiného právního předpisu oprávněným osobám.