logo

phone 725 281 000

Reklamace

Reklamační řád EURO OPERATOR a.s.

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád platí pro Zákazníky společnosti EURO OPERATOR a.s., který jim poskytuje své telekomunikační služby (dále jen „Poskytovatel“). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti Zákazníka jako příjemce Služeb poskytovaných Poskytovatelem a práva a povinnosti Poskytovatele. Zákazník tím, že schválil Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Poskytovatele (dále jen „VOP“), rovněž potvrdil, že akceptuje a schvaluje tento reklamační řád. Tímto řádem se řídí vzájemné vztahy Zákazníka a Poskytovatele v případě reklamace Služeb a jsou závazné pro obě smluvní strany. Reklamační řád je platný v rozsahu a znění, který je uveřejněn na www.eurooperator.cz s tím, že reklamační řád podléhá změnám za stejných podmínek jako VOP. Pokud není vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem výslovně upraven tímto řádem, použijí se příslušná ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) v platném znění.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou Službu (viz dále).

Pokud není v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak, mají slova s velkým počátečním písmenem význam definovaný ve VOP.

 

2. Postup při reklamaci služeb

Poskytovatel a Zákazník sjednávají v tomto článku následujícím způsobem podmínky reklamačního řízení týkající se telekomunikačních služeb nabízených Poskytovatelem.

Reklamaci na poskytovanou Službu je Zákazník oprávněn uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo na reklamaci zanikne.

Zákazník může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z dále uvedených způsobů na zákaznickém centru Poskytovatele:

  • emailem na adresu: info@eurooperator.cz
  • poštou na adresu EURO OPERATOR a.s., Družební 769/2D, Olomouc 779 00
  • telefonicky na info lince 840 111 260

Při nahlašování reklamace Zákaznickému centru je Zákazník povinen uvést:

Jméno, Příjmení / Název Firmy

Telefonní číslo / Kontaktní telefonní číslo

Email (pokud jej používá)

Popis reklamace

 

Počátek reklamačního řízení je počítán od okamžiku nahlášení nefunkční služby, resp. nahlášení závady s uvedením kompletních údajů (viz výše) na zákaznickém centru.

O průběhu reklamace (řešení závady) bude Zákazník průběžně informován emailem nebo poštou. Poskytovatel je povinen rozhodnout o reklamaci do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Pokud by bylo Službu možno využít jen částečně, anebo by ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je Poskytovatele povinen zajistit odstranění závady a v odůvodněných případech poskytnout přiměřenou slevu z ceny. Poskytovatel není povinen nahradit Zákazníkovi škodu, která mu vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

 

Poskytovatel nijak neodpovídá zejména za vady poskytované Služby, které byly způsobeny:

  • vadami či nevhodností technického vybavení Zákazníka
  • nesprávným postupem Zákazníka při užívání technického vybavení či vlastní Služby
  • poškozením či zásahem Zákazníka do technického vybavení či poskytování Služby
  • porušením smluvních povinností či povinností vyplývajících pro Zákazníka z obecně závazných právních předpisů
  • přerušením či omezením poskytování Služby v důsledku přerušení lokálního přístupu či spojení zajišťovaného jiným telekomunikačním operátorem

Poskytovatel rovněž není povinen nahradit Zákazníkovi či jinému uživateli Služby škodu, která vznikla okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Okolností vylučující odpovědnost je zejména neposkytnutí nebo vadné poskytnutí Služby v důsledku technického výpadku sítí jiných provozovatelů či poruch způsobených okolnostmi vyšší moci.

Ujednáním předchozích dvou odstavců nejsou jakkoliv dotčena jakákoliv jiná ustanovení VOP, Smlouvy či právních předpisů, která vylučují či omezují odpovědnost Poskytovatele za škodu.

 

3. Postup při reklamaci vyúčtování služeb

Reklamace nesprávného vyúčtování ceny za poskytnutou Službu.

Zákazník má právo písemně uplatnit u Poskytovatele nesprávnost vyúčtování ceny za poskytnutou Službu. Podáním reklamace se zákazník nezbavuje povinnosti platit poskytovateli platné služby. To znamená, že zákazník je povinen vždy zaplatit naúčtovanou cenu bez ohledu na to, zda je částka ve vyúčtování správně či nikoli. Zjistí-li Poskytovatel, na základě reklamace, že došlo k vyúčtování ceny v neprospěch Zákazníka, je povinen vrátit přeplatek ceny nejpozději do deseti dnů od vyřízení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamaci nesprávně vyúčtované ceny za poskytnutou Službu má Zákazník právo uplatnit u Poskytovatele do šesti měsíců od doručení vyúčtování. V případě, že reklamace poskytnutých Služeb nebude shledána oprávněnou, je Poskytovatel oprávněn po Zákazníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100% těchto nákladů. V případě, že Zákazník nebude souhlasit s vyřešením reklamace, může podat námitku u příslušného orgánu v souladu s platnými právními předpisy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. září 2013.