logo

phone 725 281 000

Informace pro spotřebitele

Společnost EURO OPERATOR a.s. (dále „Dodavatel“) poskytuje osobám, které hodlají uzavřít smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) tyto informace pro spotřebitele:

 • Každý zákazník obdrží kromě elektronické smlouvy i smlouvu v papírové formě spolu se SIM kartou. Smlouva je po svém uzavření dodavatelem archivována v elektronické i papírové podobě. Na vyžádání je možné tuto kopii kdykoliv zaslat za poplatek dle ceníku.
 • Smlouvy jsou uzavírané v českém jazyce.
 • Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v Postupu pro zřízení služby a VOP.
 • Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případě opravit či změnit. Následující změny týkající se smluvního vztahu jsou vázány na VOP a Ceník.
 • Kontrolním orgánem pro vykonávání činnosti společnosti EURO OPERATOR a.s. je Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).
 • Kompletní nabídka služeb, cen, způsobu placení a dodání je uvedena v Ceníku a ve Všeobecných obchodních podmínkách.
 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou uvedeny v Ceníku.
 • Nabídka nebo cena je platná po celou dobu trvání smlouvy. V případě, že si zákazník nepožádá o změnu a nevybere si aktuálnější nebo jinou Speciální nabídku, která je vázána na nové podmínky a ceny.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným či komunikačním způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího výkladu od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.