logo

phone 725 281 000

Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě

Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě

Měsíční tarify Max. rychlost
stahování / odesílání
 Inzerovaná rychlost
stahování / odesílání
 Běžně dostupná rychlost
stahování / odesílání
 Minimální rychlost rychlost
stahování / odesílání
Internet Speciál 24/2 Mbit/s 20/2 Mbit/s 12/1,21 Mbit/s 6/0,61Mbit/s
Internet Super 55/5 Mbit/s 50/5 Mbit/s 30/3 Mbit/s 15/1,51Mbit/s
Internet Mega 105/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s 60/6 Mbit/s 30/3 Mbit/s
Internet Mega+ 250/25 Mbit/s 250/25 Mbit/s 150/15 Mbit/s 75/7,51 Mbit/s

 

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem
na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na
konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload
limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě
připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně
pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace
o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena
v účastnické smlouvě.

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu
uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu,
v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou
označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu
s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než
maximální rychlost

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel
předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá.
Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty
rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho
kalendářního dne

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka,
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles
skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP
propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti
v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při
které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou
hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5
minutám v časovém úseku 90 minut

V případě velké trvající odchylky a velké opakující se odchylky máte právo na reklamaci dle  reklamačního řádu.